Obec VACOV - Zasedání ZO č. 1 ze dne 3.11.2006.

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
VACOV a okolí

Nepřehlédněte

Poslední hlášení obecního rozhlasu 

 

Pozvánky na kulturní akce v obci.

*** 

Od 1.1.2020 je  poplatek za psa 100 Kč - změna vyhlášky o místních poplatcích.

*** 

 

 Povinná publicita projektu

"Oprava místní komunikace v obci Vacov"  - 1, 2

 "Venkovní učebna ZŠ Vacov".   - 1

 

Informační leták BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.  

 

 Studie na revitalizaci centra Vacova - II. etapa:

  • STA, projektový ateliér v.o.s. Strakonice

Schválený Program obnovy venkova

***

 Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Dubem.


Podatelna dotazů

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Zasedání ZO č. 1 ze dne 3.11.2006.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        1

                        Datum:                        03.11.2006

            Zápis:

                Program:        1. Zahájení, seznámení s návrhem programu

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

3. Volba mandátové, volební, návrhové komise

4. Jednání a zpráva mandátové komise

5. Složení slibu členů ZO

6. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů RO

7. Jednací řád

8. Diskuse

9. Projev starosty

10. Návrh na usnesení

11. Závěr

K bodu 1: 

Miroslav Roučka – dosavadní starosta uvítal nově zvolené zastupitele a přítomné spoluobčany:

Zpravidla řídí a předsedá ustavujícímu zasedání nejstarší člen zvoleného zastupitelstva.

K řízení ustavujícího zasedání byl vyzván nejstarší zastupitel Ing. Josef Zloch, ten se tohoto práva vzdal.

Řízením ustavujícího ZO byl proto pověřen druhý nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva Mgr. Stanislav Mauric.

Mgr. St.Mauric - přivítal na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Vacov všechny přítomné.

Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 25.10.2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce téhož dne, tj. nejméně 7dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích.

Podle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina.

Mgr.Mauric přečetl návrh programu jednání.

V souladu s ustanovením §91 odst.2 zákona o obcích je návrh programu ustavujícího zasedání následující:

1. Zahájení, seznámení s návrhem programu

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

3. Volba mandátové, volební, návrhové komise

4. Jednání a zpráva mandátové komise

5. Složení slibu členů ZO

6. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů RO

7. Jednací řád

8. Diskuse

9. Vystoupení starosty

10. Návrh na usnesení

11. Závěr

Má někdo ze členů zastupitelstva námitky či návrhy na změnu programu?  

 Hlasování : pro    15, proti     0, zdržel se 0.

K bodu 2:   

 Zapisovatelkou byla určena paní Hana Daňhová

Návrh ověřovatelů zápisu v abecedním pořadí - Fr.Česánek, MVDr. Fr.Roučka.

Hlasování : pro 13,            proti            0, zdržel se 2.

 

K bodu 3:   

Návrh členů mandátové komise - Ing. V.Frič, D.Jelínková, Ing. M.Roučková

Hlasování : pro   12, proti            0, zdržel se 3.

 

Návrh členů volební komise - Ing. Zd.Novák, pan J.Štastný, Ing. J.Zloch.

Hlasování : pro 12,            proti            0, zdržel se 3.

 

Návrh členů návrhové komise M.Moutelík, Fr.Patera, MUDr. I.Uhlířová

Hlasování : pro 12,            proti            0, zdržel se 3.

 

K bodu 4:   

Zprávu mandátové komise přednesl Ing. V.Frič /viz příloha č. 1/

Doporučení do usnesení - ZO schvaluje zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce.

Hlasování : pro 15,            proti            0, zdržel se 0.

 

K bodu 5:   

Podle § 69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „SLIBUJI“.

Text slibu přečetla zapisovatelka H.Daňhová, po jeho přečtení složili členové zastupitelstva v abecedním pořadí slib do rukou předsedajícího, ten pak do rukou dalšího nejstaršího člena ZO, M.Roučky. Složení slibu potvrdili svým podpisem /viz příloha č. 2/.

Mgr. St.Mauric konstatoval, že všichni členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

K bodu 6:   

volba starosty, místostarosty a 3 členy RO

Před přistoupením k volbě navrhl předsedající, aby hlasování o návrzích na jednotlivé funkce bylo veřejné

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

 

Při veřejném hlasování navrhl, aby hlasování o jednotlivých návrzích bylo provedeno jednotlivě podle abecedy kandidátů

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. St.Mauric vyzval členy zastupitelstva, volební lídry, či zmocněnce, aby přednesli požadavky a návrhy na zastoupení v orgánech obce postupně podle čísel volebních stran.

1. NPVS

2. ODS

3. SNK

4. KDU- ČSL

5. KSČM

1. Nezávislí pro všechny spoluobčany - Ing. Marie Roučková :

starosta                         -

místostarosta                 -

členové RO                   -

2. ODS – Miroslav Roučka :

starosta                         Miroslav Roučka

místostarosta                 -

členové RO                   Ing.Novák, Miroslav Blahout

3. SNK – Mgr. Stanislav Mauric            

starosta                         -

místostarosta                 -

členové RO                   Mgr. Stanislav Mauric

4. KDU ČSL – František Hůle :

starosta                         -

místostarosta                 Drahomíra Jelínková

členové RO                   -

5. KSČM – MVDr. František Roučka :

starosta                        -

místostarosta                -

členové RO                 -

Na funkci starosty je jeden kandidát – Miroslav Roučka. 

Mgr.St.Mauric předal slovo volební komisi.

Ing. Novák :

kandidát na starostu obce Miroslav Roučka za ODS.

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 1.

Uvolněným starostou obce byl zvolen Miroslav Roučka.

Předsedající předal řízení zasedání nově zvolenému starostovi obce.

Na místostarostu je kandidátkou Drahomíra Jelínková za KDU ČSL.

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 1.

Neuvolněnou místostarostkou obce byla zvolena Drahomíra Jelínková.

Volby ostatních tří členů RO podle abecedy :

Miroslav Blahout za ODS

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 1.

 

Mgr. St.Mauric za SNK

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 1.

 

Ing. Zd.Novák za ODS

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 1.

 

Členy RO byli zvoleni : Miroslav Blahout, Mgr. Stanislav Mauric, Ing. Zdeněk Novák.

Starosta obce poděkoval volební komisi za provedenou volbu.

K bodu 7:    – Jednací řád.

Každý člen zastupitelstva obdržel dosavadní jednací řád, starosta obce navrhuje, aby případné náměty na změny byly předloženy písemně RO do 15.11., ta změny jednacího řádu předloží ke schválení na příštím zasedání ZO, kde bude hlasováno o přijetí jednacího řádu.

K bodu 8:      Diskuse

Nebyl žádný příspěvek do diskuse.

K bodu 9:      Projev starosty.

Starosta poděkoval všem občanům, kteří přišli k volbám a vyjádřili tím svůj názor na dění v obci. Připomenul řadu zpracovaných projektů minulém volebním období, díky jimž se do obce získalo značné množství finančních prostředků z různých grantových schémat. Tato strategie bude mít nadále prioritu. .Dále naznačil záměry pro nadcházející funkční období, jejichž realizace však z velké míry také závisí na získání dotačních prostředků. Velkou finanční zátěž představují vlastní zdroje na dům pro seniory, jehož stavba již započala.

Dále ujistil, že obrovská podpora, kterou získala kandidátka ODS jejímž byl lídrem, nebude na této komunální úrovni nikdy zneužita k jakýmkoliv cílům, které obci nic nepřinesou, případně uškodí. Poděkoval též voličům za ocenění dosavadní práce a důvěru vyjádřenou velkým počtem odevzdaných hlasů.

Závěrem popřál zastupitelům hodně zdraví a elánu v práci pro obec, pevné zdraví a štěstí též všem spoluobčanům.

 

 

 

 

K bodu 10:      Návrh na usnesení

Předseda návrhové komise MUDr. I.Uhlířová

 

U s n e s e n í    č. 1

ustavujícího zastupitelstva obce Vacov

konaného dne 03.11.2006

 

I. ZO schvaluje :

           

- zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce.

II. bere na vědomí :

 

-   jednací řád z minulého volebního období.

 

III. konstatuje :

 

-         všichni členové zastupitelstva obce složili zákonem předepsaný slib a ujali se svého mandátu.

IV. stanovuje :

 

-         pětičlennou radu obce.

V. zvolilo :

 

- uvolněného starostu obce               pana Miroslava Roučku

- neuvolněnou místostarostku obce    paní Drahomíru Jelínkovou

- další členy rady obce                    pana Miroslava Blahouta

                                                            pana Mgr. Stanislava Maurice

                                                            pana Ing. Zdeňka Nováka

 

 

………………………………                                                ………………………………

 Drahomíra Jelínková,                                                            Miroslav Roučka

 místostarostka obce                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 11:       Závěr

Starosta obce poděkoval všem za účast a pozval přítomné občany i na další jednání zastupitelstva obce.

                   Zapsal:                    Hana Daňhová                   Dne: 03.11.2006

                   Ověřili:             Fr. Česánek

                                      MVDr.Fr. Roučka

                                      starosta obce